استیتمنت
تن میدان نبرد است؛ محل وقوع حوادث. تن ساخته می‌شود و می‌سازد. تن امتداد می‌یابد، کامل و گاه ناقص می‌شود. پیر می‌شود و می‌میرد‌.این آثار در ادامۀ جست و جوی من در بازنمایی انسان است: تن در قسمتی از متن گستردۀ آن و تجربۀ زیسته‌اش.هر نقاشی با روایتی از یک طراحی، یادداشت، عکس یا ویدئو آغاز شده و به تصویری از رابطۀ تن‌ با خود، دیگری، اشیا و محیط پایان یافته است.گسترش حدود تن، در مرز انتزاع و روایت اجزا تن، دلیل اصلی پدید آمدن این مجموعه بوده است.احسان ارجمند | تیر 1398
 
بیوگرافی

احسان ارجمند، متولد 1361، آباده

کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1395

کارشناسی مجسمه سازی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1386

نمایشگاه‏های انفرادی و دونفره

بیگورکسیا، گالری دنا، تهران،1396

در غیاب، همراه فاطمه پاشا، گالری آرت لب، بیروت، 1396

این‌ها تمام حافظه‌ی من نیست، همراه فاطمه پاشا، گالری لاله، تهران، 1389

یک چرخش تند، گالری طراحان آزاد، تهران، 1389

­Play,Pause: Ferreriهمراه فاطمه پاشا، گالری لاله، تهران، 1388

Waiting for Your Friends to Load Doodle ، گالری طراحان آزاد، 1384

عروسک‌ها، گالری لاله، تهران، 1383

نمایشگاه‌های گروهی:

این زمان متورم،گالری دنا، تهران، 1397

مشرق زمین، گالری اند مور گوتنبرگ، سوئد، 1397

نمایشگاه گروهی،گالری آرت لب، بیروت، 1394-1395

نمایشگاه کارهای کوچک، گالری آریا، تهران، 1391

نمایشگاه گروهی گالری لاله، 1381-1382

نمایشگاه گروهی شاگردان هانیبال الخاص، فرهنگسرای بهمن، 1381

بروشور نمایشگاه: